A GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettség

Információ beszállítóink részére
Információ vevőink részére
Adatkezelési Tájékoztató munkavállalók Kiskőrös Automotive
Adatkezelési Tájékoztató munkavállalók Kiskőrös Industrie
Adatkezelési Tájékoztató munkavállalók Kiskőrös Invest

Adatvédelmi nyilatkozat

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Az adatvédelem különösen fontos az Eckerle Holding GmbH vezetősége számára. Az Eckerle Holding GmbH honlapjának használata alapvetően személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Azonban, ha az érintett honlapunkon keresztül igénybe kívánja venni vállalatunk szolgáltatásait, szükségessé válhat személyes adatainak feldolgozása. Amennyiben személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs erre irányuló jogalap, akkor rendszerint az érintett személy hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok feldolgozása, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma mindig megfelel az általános adatvédelmi rendeletnek és az Eckerle Holding GmbH-ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi rendelkezéseknek. Vállalatunk ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal arra törekszik, hogy a nyilvánosságot megfelelően tájékoztassa a begyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Továbbá jelen adatvédelmi nyilatkozatban értesülnek az érintettek az őket megillető jogokról.

Az Eckerle Holding GmbH, mint adatkezelő, számos technikai és szervezeti intézkedést hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa az internetes oldalán feldolgozott személyes adatok legátfogóbb védelmét. Mindazonáltal az internet alapú adatátvitel tartalmazhat biztonsági réseket, így nem garantálható abszolút védelem. Ennek okán bármely érintett személy szabadon választhatja meg személyes adatainak közlését alternatív eszközökön, például telefonon keresztül.

1. Fogalommeghatározások

Az Eckerle Holding GmbH adatvédelmi nyilatkozata az európai irányelv és jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt terminológiára épül. Adatvédelmi nyilatkozatunk célja, hogy könnyen olvasható és érthető legyen mind a nyilvánosság, mind az ügyfelek és az üzleti partnerek számára. Ennek biztosítása érdekében először az alkalmazott terminológiát részletezzük.

Többek között a következő fogalmakat alkalmazzuk jelen adatvédelmi nyilatkozatban:

 • a) Személyes adat

  Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • b) Érintett személy

  Az érintett személy olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő dolgozza fel.

 • c) Adatkezelés

  Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • d) Az adatkezelés korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 • e) Profilalkotás

  A profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 • f) Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 • g) Adatkezelő vagy felelős adatkezelő

  Az adatkezelő vagy felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • h) Adatfeldolgozó

  Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • i) Címzett

  A címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

 • j) Harmadik fél

  A harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 • k) Hozzájárulás

  Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. A felelős adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamainak más adatvédelmi jogszabályai és az adatvédelmi jellegű egyéb rendelkezések értelmében a felelős adatkezelő:

Eckerle Holding GmbH

Industriestr. 1

77833 Ottersweier

Németország

Tel.: +49 7223 98 430

E-Mail: info@de.eckerle-gruppe.com

Weboldal: www.eckerle-group.com

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelésért felelős adatvédelmi tisztviselő:

Christoph Boser

E-Mail: datenschutz@de.eckerle-gruppe.com

Bármely érintett bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőjével az adatvédelemre vonatkozó bármilyen kérdéssel vagy javaslattal.


A magyar adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

dr. Takács Gábor
E-mail: gabor.takacs@opussimplex.com

4. Általános adatok és információk begyűjtése

Az Eckerle Holding GmbH honlapja általános adatokat és információkat rögzít minden alkalommal, amikor egy érintett személy vagy egy automatizált rendszer felkeresi az oldalt. Ezek az általános adatok és információk a szerver naplófájljaiban tároltak. Jegyzékbe vehetők az (1) alkalmazott böngészőtípusok és -verziók, (2) a hozzáférést kezdeményező rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a honlap, amelyről a hozzáférést kezdeményező rendszer eléri a weboldalunkat (ú.n. Referrer), (4) az aloldalak, amelyeken keresztül a hozzáférést kezdeményező rendszer eléri a mi weboldalunkat, (5) a honlaphoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) internetprotokoll (IP) cím, (7) a hozzáférést kezdeményező rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az informatikai rendszereinket érő támadás esetén védelemként szolgálnak.

Ezen általános adatok és információk használatakor az Eckerle Holding GmbH nem von le következtetéseket az érintettre vonatkozóan. Sokkal inkább szükségesek ezek az információk ahhoz, hogy (1) megfelelően jelenjen meg honlapunk tartalma, (2) honlapunk tartalmát és annak reklámozását optimalizáljuk, (3) az informatikai rendszereink és honlapunk technológiájának folyamatos működését biztosítsuk, és (4) a bűnüldöző hatóságok számára a bűnügyi eljárásban szükséges információkat biztosítsuk számítógépes bűncselekmények esetén. Ezeket az anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat az Eckerle Holding GmbH egyrészt statisztikai célokra használja fel, másrészt kiértékeli, hogy megerősíthesse a vállalat adatvédelmét és adatbiztonságát, így garantálva a feldolgozott személyes adatok védelmének optimális szintjét. A szerver naplófájlok anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

5. Személyes adatok rendszeres törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljához szükséges ideig dolgozhatja fel és őrizheti meg, vagy amíg az európai irányelv és jogalkotó, vagy bármely más jogalkotó szerv a törvényekben vagy rendeletekben szükségesnek ítéli meg, amelyeknek hatályába az adatkezelő tartozik.

Ha a tárolási cél megszűnik, vagy az európai irányelv és jogalkotó, vagy bármely más vonatkozó jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően zárolni vagy törölni kell.

6. Az érintett jogai

 • a) A megerősítés joga

  Minden érintettnek joga van arra, hogy az európai irányelvek és rendeletek által előírt módon megerősítést kérjen az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e. Ha az érintett személy ezt a megerősítési jogot kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet a felelős adatkezelő munkatársával.

 • b) Hozzáféréshez való jog

  Minden érintettnek joga van arra, hogy az európai irányelvek és rendeletek által előírt módon az adatkezelőtől térítésmentesen információt szerezzen az általa tárolt személyes adatokról, valamint ennek másolatát is megszerezhesse. Emellett az európai irányelv és jogalkotó szerint az alábbi információkhoz való hozzáférés illeti meg az érintettet:

  • az adatkezelés céljai
  • az érintett személyes adatok kategóriái
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
  • a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár
  • Ezentúl joga van az érintettnek tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatait harmadik országokba vagy nemzetközi szervezet részére továbbították-e. Így az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

   Ha az érintett személy ezt a hozzáféréshez való jogát kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet a felelős adatkezelő munkatársával.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  Az európai irányelvek és rendeletek értelmében bármely érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését kérje. Továbbá, az érintett jogosult arra, hogy a feldolgozás célját figyelembe véve kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  Ha az érintett személy ezt a helyesbítési jogot kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet a felelős adatkezelő munkatársával.

 • d) A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személyek az európai irányelv és jogalkotó által biztosított jogukkal élhetnek, miszerint az adatkezelőt az őt érintő személyes adatok haladéktalan törlésére kötelezik, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll és a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
  • Az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján 
tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  • A személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Ha a fenti indokok egyike fennáll, és az érintett személy az Eckerle Holding GmbH által tárolt személyes adatok törlését kérelmezi, ilyen célból bármikor kapcsolatba léphet a felelős adatkezelő munkatársával. Az Eckerle Holding GmbH alkalmazottja gondoskodik a törlés iránti kérelem azonnali teljesítéséről.

  Ha a személyes adatokat az Eckerle Holding GmbH nyilvánosságra hozta, és a vállalat felelősként a GDPR 17. cikk (1)bekezdésének értelmében azokat törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével az Eckerle Holding GmbH megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Az Eckerle Holding GmbH alkalmazottja egyedi esetekben elrendeli a szükséges intézkedéseket.

 • e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

  A személyes adatok kezelése által érintett személyek élhetnek az európai irányelv és jogalkotó által biztosított jogukkal, miszerint az adatkezelőt az adatkezelés korlátozására kötelezi, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  • Az érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha a fenti indokok egyike fennáll, és az érintett személy az Eckerle Holding GmbH által tárolt személyes adatok korlátozását kérelmezi, ilyen célból bármikor kapcsolatba léphet a felelős adatkezelő munkatársával. Így az Eckerle Holding GmbH alkalmazottja elrendeli az adatkezelés korlátozását.

 • f) Az adathordozhatósághoz való jog

  Az érintett élhet az európai irányelv és jogalkotó által biztosított jogával, miszerint a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, ill. a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagya 6.cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

  Továbbá az érintett az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során jogosult arra a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése értelmében, hogy a személyes adatokat közvetlenül egy adatkezelő továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és nem sérti más személyek jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor fordulhat az Eckerle Holding GmbH egy alkalmazottjához.

 • g) A tiltakozáshoz való jog

  Az érintett élhet az európai irányelv és jogalkotó által biztosított jogával, miszerint a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  Ebben az esetben az Eckerle Holding GmbH a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha az Eckerle Holding GmbH a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők az Eckerle Holding GmbH által.

  Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az Eckerle Holding GmbH-nál, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  A tiltakozáshoz való jog gyakorlásához az érintett személy közvetlenül kapcsolatba léphet az Eckerle Holding GmbH bármely alkalmazottjával vagy egyéb alkalmazottakkal. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. • h) Automatizált döntések egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Bármely érintett jogosult arra, az európai irányelvek és rendeletek értelmében, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy (2) teljesítése érdekében szükséges meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; (3) vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez elengedhetetlen, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásával történik, az Eckerle Holding GmbH a megfelelő intézkedések szerint jár el az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére, ideértve legalább azt a jogot, hogy az adatkezelő részéről egy személy beavatkozását kieszközölje, saját álláspontját kifejezze és vitassa a döntést.

  Ha az érintett az automatizált döntéshozatali jogait kívánja érvényesíteni, bármikor kapcsolatba léphet a felelős adatkezelő alkalmazottjával.

 • i) Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személynek joga van, hogy az európai irányelvek és rendeletek értelmében bármikor visszavonja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulást.


  Ha az érintett a hozzájárulás visszavonásának jogát kívánja érvényesíteni, bármikor felveheti a kapcsolatot a felelős adatkezelő alkalmazottjával.

7. Pályázatok és pályázati eljárás adatvédelme

Az adatkezelő összegyűjti és feldolgozza a pályázók személyes adatait pályázati eljárás feldolgozása céljából. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet. Különösképpen, ha a pályázó elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon elérhető űrlap kitöltésével nyújtja be a megfelelő dokumentumokat, melyek ezután a felelős adatkezelőhöz kerülnek. Ha az adatkezelő munkaszerződést köt egy pályázóval, a továbbított adatokat a munkaviszony céljából a törvényileg előírt módon tárolják. Amennyiben a pályázóval az adatkezelő a nem kötött munkaszerződést, a pályázati dokumentumok automatikusan törlődnek két hónappal az elutasítás értesítését követően, kivéve, ha a törlésből az adatkezelőnek nem származnak egyéb jogos érdekei. Egyéb jogos érdeknek számít, például a német Általános Esélyegyenlőségről szóló törvény (AGG) szerinti bizonyítási teher.

8. Az adatkezelés jogalapja

Vállalatunkban a GDPR 6. cikkének a pontja szolgál a feldolgozási folyamatok jogi alapjaként, melyhez társul továbbá egy adott feldolgozási célra vonatkozó beleegyezés. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a szerződő fél az érintett, mint például az áru szállítás vagy bármely más szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási folyamatok esetében, a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikkének b pontja. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási folyamatokra, például ha termékeinkről vagy szolgáltatásainkról érdeklődnek. Amennyiben vállalatunknak olyan jogi kötelezettségnek kell megfelelnie, amely a személyes adatok feldolgozását írja elő, mint például az adózási kötelezettségek teljesítése, a feldolgozás alapját a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének c pontja adja. Ritka esetekben, a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Erre példa, ha a vállaltunk területén egy látogató megsérül, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információt át kell adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ilyenkor a feldolgozás a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének d pontján alapszik. Továbbá a feldolgozási folyamatok a GDPR 6. cikkének 1.bekezdésének f pontján alapulnak. Ezen a jogalapon alapulnak azok a feldolgozási folyamatok, amelyek nem tartoznak a fenti jogalapok egyikébe sem, ezen a jogalapon alapulnak, amennyiben a feldolgozás vállalatunk vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelméhez szükséges, és az érintettek érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságai nem írják ezt felül. Az ilyen feldolgozási folyamatok különösen azért megengedettek, mert az európai jogalkotás kifejezetten kitér ezekre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll (a GDPR 47. preambulumbekezdés második mondatának értelmében).

9. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei a feldolgozási folyamatokban

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikkének f betűje szerint történik, jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden munkatársunk és részvényeseink javára folytassuk.

10. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartama a vonatkozó törvényes megőrzési idő. Ezen időtartam lejárta után a szóban forgó adatokat rutinszerűen törlik, ha már nem kötelesek a szerződés teljesítésére vagy szerződés előkészítésére.

11. A személyes adatok szolgáltatására vonatkozó jogi vagy szerződéses rendelkezések; A szerződés megkötésének szükségessége; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; a nem teljesítés lehetséges következményei

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását részben törvény írja elő (pl. adózásra vonatkozó előírások), vagy a szerződési szabályzat is (pl. szerződő fél adatai) is elrendelheti. Esetenként szükség lehet szerződéskötésére, amely értelmében egy érintett személy olyan személyes adatokat ad meg nekünk, amelyeket később fel kell dolgoznunk. Az érintett például köteles adatokat rendelkezésre bocsátani, amikor vállalatunkkal szerződést köt. A személyes adatok szolgáltatásának hiányában, nem tudjuk érvényesíteni az érintettel kötött szerződést. Mielőtt az érintett megadná az adatait, annak fel kell vennie a kapcsolatot az egyik alkalmazottunkkal. Alkalmazottunk eseti alapon tájékoztatja az érintettet arról, ha a személyes adatok közvetítését törvény vagy szerződés írja-e elő, ill. ha a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e egy személyes adatszolgáltatási kötelezettség, és mik a következményei ennek elmulasztásának.

12. Az automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalat révén nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi irányelvet a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH adatvédelmi vezetője készítette, mint adatvédelmi tisztviselő a Datenschutz Anwälten der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE | ügyvédeinek közreműködésével.

13. A Facebook adatvédelmi szabályzata

 • a) Adatvédelmi felelős neve és címe
  Az Eckerle Magyarország Facebook oldal működtetéséért az EU általános adatvédelmi rendelete és további adatvédelmi rendeletek értelmében a következők közösen felelősek:

  Facebook Ireland Ltd. (a továbbiakban: Facebook) 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

  és

  Eckerle Industrie Kft.
  6200 Kiskőrös
  Dózsa Gy. út 44.


 • b) Tudnivalók Facebook oldalunkról
  Facebook oldalunkat azért működtetjük, hogy felhívjuk a figyelmet cégünkre, szolgáltatásainkra, termékeinkre és hogy kapcsolatba kerüljünk Önnel, mint Facebook oldalunk és weboldalaink látogatójával és felhasználójával. További információt rólunk, (cégeinkről, tevékenységeinkről, stb) a weboldalunkon talál: www.eckerle-gruppe.com/hu/start_hu.html címen. Adatvédelmi irányelveink az alábbi linkre kattintva olvashatók: http://www.eckerle-gruppe.com/hu/datenschutz.html

  Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy Facebook oldalunkat és annak funkcióit saját felelősségére használja, ami kiváltképp az interaktív funkciók használatára vonatkozik (például: hozzászólás, megosztás, értékelés/like-olás).
 • c) Személyes adatainak feldolgozása a Facebookon

  Amikor felkeresi Facebook oldalunkat, a Facebook többek között az IP-címét valamint további információkat rögzít, melyek az Ön gépén sütik formájában vannak jelen. Amennyiben be van jelentkezve Facebook fiókjába, az eszközén egy süti található, az Ön Facebook azonosítójával. A sütik lehetővé teszik, hogy a Facebook birtokában legyen annak, hogy oldalunkat felkereste, és azt milyen módon használta. A Facebook minden felületén és oldalán ennek megfelelően jár el. A weboldalakba integrált Facebook gombok, a Facebook számára lehetővé teszik látogatásainak rögzítését, és ezek hozzárendelését Facebook profiljához. Ezen adatok alapján jelennek meg Önnek személyre szabottan a különböző reklámok és egyéb tartalmak.

  Amennyiben ezt el szeretné kerülni, ki kell jelentkezni a Facebook oldaláról, deaktiválnia kell a „a maradjak bejelentkezve” funkciót, el kell távolítania az eszközén lévő sütiket, be kell zárnia a böngészőjét, és újra kell indítania a gépét. Ilyen módon kerülnek törlésre azok az információk, melyek alapján a Facebook közvetlenül azonosítani tudja. Ezáltal a Facebook azonosítása nélkül használhatja az oldalunkat. Amennyiben oldalunk interaktív funkcióját is használja (tetszik, hozzászólás, megosztás, hírek) a Facebook bejelentkezési felülete jelenik meg. Ismételt bejelentkezés után a Facebook ismét azonosítani tudja Önt.

  A Facebook által gyűjtött információkat a Facebook arra is használja, hogy nekünk, az oldal üzemeltetőinek, statisztikai információt adjon Facebook oldalunk használatáról (oldal-elemzések).
  További információ a témában a következő oldalon található:
  https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

  Ezeken túl a Facebook az adatokat reklámcélokra elemzésekhez, személyre szabott reklám készítéséhez, felhasználói profilokhoz és piackutatási célokra használja fel. A Facebook adatvédelmi nyilatkozatában további információt talál az adatfeldolgozás módjáról: https://www.facebook.com/about/privacy

  Panasszal a következő helyeken lehet élni: https://www.facebook.com/settings?tab=ads és http://www.youronlinechoices.com.

  A Facebook Inc. a Facebook Ireland Ltd. anyavállalataként az EU-USA adatvédelmi pajzsa által tanúsított, ami kötelezi arra, hogy az európai adatvédelmi irányelveknek megfelelően járjon el. További információt a Facebook adatvédelmi pajzsáról a következő helyen talál: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active A személyes adatok továbbítása és további feldolgozása harmadik országokban, mint amilyen az USA is, és az azzal kapcsolatos esetleges felhasználói kockázatok részünkről, mint üzemeltetők részéről, nem zárhatók ki.

 • d) Az adatfeldolgozás jogalapja az oldal kezelői által
  A felhasználók személyes adatainak feldolgozása, mely lehetővé teszi a hatékony kommunikációt és információmegosztást, a jogszabályi kereteknek megfelelően történik, az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja alapján. Amennyiben felhasználóként újbóli beleegyezését kérnék, az az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a). pontját, és 7. cikkét érintené.

 • e) A felhasználók jogai
  Mivel csak a Facebook rendelkezik hozzáféréssel a felhasználók minden adatához, azt javasoljuk Önnek, hogy egyenesen a Facebookhoz forduljon, amennyiben információs igénye vagy felhasználóként egyéb a jogait érintő kérdése van (pl. törlés joga). Ha segítségre van szüksége, vagy egyéb kérdése merülne fel, velünk is felveheti a kapcsolatot e-mailcímünkön keresztül: adatvedelem@hu.eckerle-gruppe.com. Amennyiben az adatfeldolgozás ezen módját a jövőben nem engedélyezi, akkor a oldalunk like-olásnának felfüggesztésével, követésének megszüntetésével szakíthatja meg a kapcsolatot oldalunk és felhasználói profilja között.


Ez az adatvédelmi nyilatkozat a következő forrásokon alapul: RAin Sabrina Keese-Haufs / Lawlikes / 2018, - RA Dr. jur. Thomas Schwenke, - Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz

Aktuális
Az Eckerle csoporttal kapcsolatos aktuális információk.

További információk: itt